نمونه کد

آدرس دریافت نرخ ارز:

http://apiarz.com/api/index.php/?api_token=YOUR_TOKEN_CODE

فعالسازی فیلتر:

اگر مایل هستید که در پاسخ وب سرویس بجای نمایش تمامی نرخ ها ، تنها یک نرخ را به شما نمایش دهد ، می توانید از فیلتر استفاده کنید.

http://apiarz.com/api/index.php/?api_token=YOUR_TOKEN_CODE&filter=CURRENCY

نمونه کد PHP دریافت نرخ از وب سرویس:

$token='YOUR_TOKEN_CODE';
function get_price( $token ){
   // Send Request Without Filter Currency
   $url = 'http://apiarz.com/api/index.php/?api_token='.$token;
   // Send Request With Filter Currency
   //$url = 'http://apiarz.com/api/index.php/?api_token='.$token.'&filter=USD';
   $ch = curl_init();
   curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
   $data = curl_exec( $ch );
   curl_close( $ch );
   $data = json_decode($data, true);
   return $data;
 }
print_r( get_price( $token ) );